Εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτικοί στα ΣΔΕ βοηθούν τους ενήλικους εκπαιδευόμενους να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν», συνεργάζονται με συναδέλφους τους όχι μόνο εντός της ίδιας σχολικής μονάδας αλλά συχνά και με συναδέλφους των ευρωπαϊκών σχολείων και γνωρίζουν απαραίτητα τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (επεξεργασία κειμένου, χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. Τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στα ΣΔΕ είναι τα ακόλουθα:

Ελληνική Γλώσσα                    Μαθηματικά                                Αγγλική Γλώσσα           Κοινωνική Εκπαίδευση            Πληροφορική                              Φυσικές Επιστήμες Περιβαλλοντική Εκπαίδευση   Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή 

 

Βασικό γνώρισμα των εκπαιδευτικών του ΣΔΕ Πειραιά είναι η συνεχής κατάρτιση και ενημέρωσή τους πάνω στις καινούργιες επιστημονικές και παιδαγωγικές μεθόδους που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων

 

 

 

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πειραιά